Wirtualny KNURÓW - Strona główna Wirtualny KNURÓW
Forum dyskusyjne
 
 FAQFAQ   SzukajSzukaj   UżytkownicyUżytkownicy   GrupyGrupy   RejestracjaRejestracja 
 ProfilProfil   Zaloguj się, by sprawdzić wiadomościZaloguj się, by sprawdzić wiadomości   ZalogujZaloguj 

Kandydaci na prezydenta Knurowa [Wybory 2018]
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następny
 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Wirtualny KNURÓW Strona Główna -> Samorz?d miejski
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
Jan Niezb?dnyDołączył: 01 Lut 2018
Posty: 17

PostWysłany: Pon Paź 01, 2018 12:09 am    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Lolek napisał:
Ja jestem ciekaw, kto posprz?ta? te pseudo plakaty z napisem Dulias, które ju? fruwaja na wietrze, dzi? mia?em ?e trzy pod p?otem, a tak w ogóle kto to jest Dulias bo z tych kartek nic nie wynika. Jaki kandydat takie plakaty...

Co oczekujesz w zwi?zku z tym? Liczysz, ?e po tym jak wy?ali?e? si? na forum to teraz mieszka?cy przyjd? i posprz?taj? ci plakaty wyborcze z przed twojego p?otu? Ciekawe czy lataj?ce plakaty wyborcze z komitetu Wspólnie Dla Knurowa wraz z Adasiem Ramzesem te? b?d? ci tak bardzo przeszkadza??
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
Reklamiarz


Wysłany:     Temat postu: Reklama Google


Powrót do góry
LolekDołączył: 29 Paź 2006
Posty: 233

PostWysłany: Pon Paź 01, 2018 5:04 am    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

S?uchaj, te? mi b?d? przeszkadza?, tylko nikt nie zakl?ta ca?ych s?upów, tak w ogóle to si? nie ?ale poruszam temat, który by? ju? poruszony na facebook'u kandydata, wi?c nie tylko mi to przeszkadza.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
secundoDołączył: 06 Maj 2006
Posty: 2899
Skąd: Knurów

PostWysłany: Sob Paź 06, 2018 10:31 am    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Brak kampanii to brak szacunku dla wyborców.
Oceniajmy, porównujmy, nawet je?li kandydaci nie walcz? ze sob?.

Programy kandydatów:
PRZEMYS?AW DULIAS
ADAM RAMS
PAWE? ?AK

PRZEMYS?AW DULIAS
has?o: "Czas na szybszy rozwój Knurowa"
A) Gospodarka
1) Aktywacja strefy ekonomicznej i stworzenie nowych miejsc pracy poprzez jej promocj? i czynne poszukiwanie inwestora dla terenów inwestycyjnych na terenie Knurowa.
2) Obni?enie podatku od ?rodków transportowych dla firm.
3) Sprzyjanie zrównowa?onemu rozwojowi eksploatacji górniczej na terenie miasta przy stanowczym i skutecznym egzekwowaniu od JSW naprawy szkód górniczych.
4) Wsparcie miasta dla innowacyjnych pomys?ów oraz stworzenie dobrego klimatu dla nowych technologii. Budowanie marki miasta jako miasta sprzyjaj?cego innowacjom i przedsi?biorczo?ci.
5) Wspó?praca z Gliwicami w celu rozwoju wspólnych przedsi?wzi?? gospodarczych i biznesowych.

B) Kultura w mie?cie
1) Organizacja KWIK (Knurowskiej Wiosennej Inicjatywy Kulturalnej), cyklicznej imprezy kulturalnej w celu zmiany wizerunku miasta na aktywne, otwarte i twórcze.
2) Podniesienie jako?ci i ilo?ci imprez kulturalnych. Przypisanie prezydentowi miasta roli lokalnego mecenasa kultury. Wsparcie lokalnych inicjatyw kulturalnych.
3) Wykonanie murali o ró?nej tematyce na budynkach miejskich, w celu nadania miastu niepowtarzalnego charakteru, tworz?c zarazem unikatow? wizytówk? miasta.
4) Wprowadzenie do oferty kulturalnej Knurowa kultury alternatywnej oraz stworzenie klubu kinomana.
5) Zachowanie postindustrialnego charakteru miasta i opracowanie programu rozwoju turystyki poprzemys?owej.
6) Stworzenie spójnego portalu informacyjnego o wydarzeniach spo?eczno kulturalnych w mie?cie.

C) Urz?d przyjazny mieszka?com
1) Jawno?? i transparentno??. Jawne rejestry umów oraz jawny wykaz osób zatrudnionych w urz?dach miasta. Stanowcze powiedzenie stop lokalnemu uk?adowi w?adzy w Knurowie. Przejrzyste informowanie i dost?p mieszka?ców do wiedzy na temat wydatkowania pieni?dzy z bud?etu miasta oraz upublicznienie wykazu firm z jakimi miasto wspó?pracuje. Przejrzysto?? jako podstawa konkurencyjno?ci.
2) Podniesienie ?rodków na finansowanie projektów mieszka?ców z tkz. bud?etu obywatelskiego do 2 milionów z?otych.
3) Rozwój technologii umo?liwiaj?cych za?atwianie spraw urz?dowych przez internet.

D) Infrastruktura i transport publiczny
1) Rozwój i kompleksowy plan modernizacji dróg gminnych.
2) Opracowanie i realizacja optymalnych rozwi?za? komunikacyjnych, uwzgl?dniaj?cych specyfik? miasta w celu udro?nienia komunikacji oraz odkorkowania miasta.
3) Wspó?praca z powiatem gliwickim i województwem ?l?skim w celu realizacji ponadgminnych inwestycji drogowych.
4) Zweryfikowanie sieci po??cze? autobusowych w celu zwi?kszenia komfortu korzystania z transportu publicznego.
5) Stworzenie jasnego planu i harmonogramu przejmowania przez gmin? dróg prywatnych w celu poprawienia ich przejezdno?ci.
6) Systematyczne i równomiernie budowanie we wszystkich cz??ciach miasta miejsc postojowych.
7) Modernizacja o?wietlenia w mie?cie ze szczególnym uwzgl?dnieniem obrze?y miasta.

E) Ekologia
1) Przyspieszenie inicjatyw ograniczaj?cych nisk? emisj?. Intensyfikacja dzia?a? miasta na rzecz szybszej zmiany nieekologicznych sposobów ogrzewania na sprzyjaj?ce ?rodowisku oraz mieszka?com.
2) Nadzór nad efektywn? i racjonaln? gospodark? odpadami i punktami gromadzenia odpadów.

F) Edukacja
1) Przeznaczenie wi?kszej ilo?ci ?rodków finansowych na fundusz motywacyjny dla nauczycieli oraz zaj?cia pozalekcyjne (przede wszystkim nacisk na nauk? j?zyków obcych), by m?odzi Knurowianie w przysz?o?ci mogli skutecznie konkurowa? na rynku pracy.
2) Wypracowanie modelu edukacyjnego, maj?cego za zadanie podniesienie poziomu nauczania przy jednoczesnym spe?nieniu oczekiwa? rodziców i nauczycieli.
3) Podniesienie presti?u szkó? oraz jako?ci edukacji w Knurowie.
4) Budowa drugiego ??obka w Knurowie (rejon Starego Knurowa, Krywa?du lub Szczyg?owic)
5) W ka?dej szkole szafki dla uczniów, by odci??y? ich plecaki.

G) Sport i rekreacja
1) Jasna i przejrzysta polityka miasta dotycz?ca dofinansowa? dla klubów i stowarzysze? sportowych.
2) Inwestycja w strefy wypoczynku i aktywnej rekreacji (rozwój ?cie?ek rowerowych i spacerowych).
3) Uruchomienie programu „Olimpijczyk z Knurowa”, polegaj?cym na wsparciu m?odzie?y uprawiaj?cej sporty olimpijskie.
4) Wychowanie dzieci i m?odzie?y w duchu aktywno?ci fizycznej i promocja zdrowego trybu ?ycia w?ród mieszka?ców Knurowa.
5) Wybudowanie taniej strzelnicy rekreacyjno-sportowej, na której knurowskie towarzystwa strzeleckie b?d? mog?y kszta?towa? umiej?tno?ci i zdobywa? do?wiadczenie w obs?udze i sprawnym pos?ugiwaniu broni? sportow? (strzelectwo sportowe jako dyscyplina olimpijska)
6) Wykonanie mini miasteczka ruchu drogowego w celach edukacyjnych dla najm?odszych dzieci. Inwestycja pozwoli najm?odszym doskonali? swoje umiej?tno?ci jazdy na rowerze, pozna? zasady ruchu drogowego ze strony teoretycznej, ale równie? praktycznej.

H) Bezpiecze?stwo
1) Okre?lenie miejsc niebezpiecznych w mie?cie i nadzór nad nimi we wspó?pracy z policj?,
2) Rozbudowa monitoringu miejskiego w obr?bie miejsc niebezpiecznych, szczególnie ucz?szczanych przez dzieci i m?odzie? w celu poprawy bezpiecze?stwa.

I) Pomoc spo?eczna/Zdrowie
1) Stworzenie osiedlowych klubów pomocy seniorom.
2) Wspieranie i tworzenie programów spo?ecznych, w szczególno?ci dla niepe?nosprawnych.
3) Wspó?praca z powiatem w celu opracowania optymalnej oferty ochrony zdrowia dla mieszka?ców Knurowa.

J) Budownictwo i sprawy mieszkaniowe
1) Wspieranie budownictwa mieszkaniowego. Efektywne zarz?dzanie miejskim zasobem mieszkaniowym oraz wspieranie budownictwa TBS dla osób wkraczaj?cych w doros?e ?ycie oraz ludzi w ?rednim wieku.
2) Rewitalizacja budynków Starego Knurowa.


ADAM RAMS
has?o: "Konkrety dla Knurowa", "Dotrzymujemy s?owa", "Bogate do?wiadczenie"
A) Komunikacja i transport
1) Budowa nowych dróg:
a) po??czenie ul. Szpitalnej z ul. Rakoniewskiego,
b) po??czenie ul. Dworcowej z ul. Sienkiewicza.
2) Modernizacje dróg:
a) ulice: Sztygarska, Al. Piastów (za wie?owcami), Bojowa, Szkolna, Ko?cielna, Wolno?ci, boczne J?czmiennej, Al. Lipowa, Kochanowskiego, Pi?sudczyków, Lotników, Dywizjonu 303, Przemys?owa, Wilsona, Rakoniewskiego.
3) Przebudowy skrzy?owa?:
a) budowa ronda na skrzy?owaniu ulic Szpitalna i Kosmonautów,
b) budowa ronda na skrzy?owaniu ulic Zwyci?stwa i Lignozy.
4) Budowa centrów przesiadkowych:
a) Szczyg?owice
b) Foch
5) Zwi?kszenie ilo?ci miejsc postojowych.

B) Ekologia i ?rodowisko
1) Wsparcie finansowe na zakup ekologicznych ?róde? ciep?a (walka ze smogiem).
2) Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej (Krywa?d, Farskie Pola).
3) Termomodernizacja budynków III Kolonii.
4) Realizacja programu "S?oneczna Gmina".
5) Przebudowa o?wietlenia ulicznego na energooszcz?dne.
6) Wspieranie przedsi?wzi?? z zastosowaniem odnawialnych ?róde? energii.

C) Edukacja
1) Utworzenie nowego przedszkola dla 250 dzieci w budynku Miejskiej Szko?y Podstawowej nr 6.
2) Kompleksowa modernizacja Miejskiej Szko?y Podstawowej nr 4 i Miejskiej Szko?y Podstawowej nr 9.
3) Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Miejskiej Szkole Podstawowej Nr 2
4) Modernizacja przedszkolnych placów zabaw.
5) Doposa?enie placówek o?wiatowych w nowoczesne pracownie oraz pomoce dydaktyczne.

D) Sport, kultura, rekreacja
1) Budowa ?cie?ek rowerowych.
2) Wdro?enie systemu roweru miejskiego.
3) Budowa t??ni solankowej na terenie tzw. "Oczka Wodnego".
4) Utworzenie miejsca spotka? w Parku NOT w Szczyg?owicach umo?liwiaj?cego organizowanie imprez plenerowych.
5) Budowa placu zabaw oraz stworzenie miejsc do wypoczynku i rekreacji na skwerze przy ul. Dworcowej.
6) Budowa otwartych stref rekreacji.
7) Dalsza modernizacja obiektów sportowych.
8/ Utworzenie programu wsparcia dla utalentowanych mieszka?ców miasta.
9) Organizacja atrakcyjnych wydarze? kulturalno-sportowych.

E) Pomoc spo?eczna
1) Rewitalizacja III Kolonii poprzez stworzenie Centrum Wsparcia Inicjatyw Spo?ecznych.
2) Adaptacja budynku Miejskiego O?rodka Opieki Spo?ecznej przy ulicy 1 Maja na potrzeby seniorów i osób niepe?nosprawnych w ramach programu "Senior Plus".
3) Realizacja programów wspieraj?cych rodziny, osoby starsze i niepe?nosprawne: Rodzina 3+, Karta Du?ej Rodziny, Karta Seniora.

F) Bezpiecze?stwo publiczne
1) Budowa aktywnych przej?? dla pieszych.
2) Rozbudowa monitoringu miejskiego.
3) Przeciwdzia?anie narkomanii, alkoholizmowi i przemocy w?ród dzieci i m?odzie?y.

G) Budownictwo mieszkaniowe
1) Wspó?praca z Mi?dzygminnym Towarzystwem Budownictwa Spo?ecznego w celu realizacji budownictwa wielorodzinnego.
2) Przygotowanie terenów przy ul. Rakoniewskiego pod budownictwo mieszkaniowe.
3) Realizacja programu "Mieszkanie Plus".
4) Rozwój budownictwa wielorodzinnego w rejonie Alei Lipowej.

H) Atrakcyjno?? i konkurencyjno?? inwestycyjna miasta
1) Dalsza aktywizacja strefy ekonomicznej w rejonie ul. Szpitalnej.
2) Aktywna polityka podatkowa stymuluj?ca rozwój przedsi?biorstw.

I) Pozyskiwanie zewn?trznych ?rodków finansowych na zadania w?asne gminy


PAWE? ?AK
A) Przedsi?biorczo??
1) O?ywienie gospodarcze Knurowa poprzez:
a) wspieranie inicjatyw lokalnej przedsi?biorczo?ci
b) pozyskiwanie zewn?trznych inwestorów

B) Bezpiecze?stwo
1) Powo?anie Placówki Policji w Szczyg?owicach
2) Budowa przej?? podziemnych w Rejonie ulic Dworcowej i 1-go Maja

C) ?rodowisko
1) Wspomaganie ograniczania niskiej emisji poprzez:
a) pod??czenie budynków opalanych w?glem do sieci ciep?owniczych
b) poparcie komitetów gazyfikacyjnych w realizacji przy??czy gazowych
2) Likwidacja sk?adowiska odpadów przy ulicy Przemys?owej lub doprowadzenie do prowadzenia tego wysypiska zgodnie z Rozp. Ministra ?rodowiska, i przepisami P-po?
3) Transparentno?? monitoringu sk?adowiska odpadów komunalnych w Krywa?dzie

D) Budownictwo
1) Mieszkanie Plus
2) Budowa kanalizacji Sanitarnej i Gazyfikacja cz??ci Knurowa od ul. Rakoniewickiego do ul. Zwyci?stwa
3) Budowa parkingu wielokondygnacyjnego w rejonie Osiedla 1000-lecia
4) Budowa toalet publicznych w miejscach wskazanych przez mieszka?ców

E) S?u?ba zdrowia
1) Zwi?kszenie mo?liwo?ci dost?pu mieszka?ców Knurowa do domu pomocy spo?ecznej (budowa)
2) Wspó?praca z Zarz?dem Szpitala w Knurowie w ramach programów zdrowotnych i profilaktycznych dla mieszka?ców Miasta Knurowa

F) Potrzeby spo?eczne
1) Aktywizacja ?rodowiska dzieci i m?odzie?y w obszarach sportu i kultury, zapraszam m?odzie? do wspó?pracy!!!
2) Sponsoring lokalnych klubów sportowych


Ps. Kolejno?? kandydatów alfabetycznie wg. nazwisk. Punkty wszystkich programów zosta?y ponumerowane, ?eby u?atwi? odnoszenie si? do nich w dyskusji, uk?ad/struktura zgodne z podanymi przez kandydatów.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
Admin
Administrator


Dołączył: 17 Kwi 2006
Posty: 1948
Skąd: Knurów

PostWysłany: Czw Paź 11, 2018 6:03 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Barwy kampanii - po jednym zdj?ciu z krótkim i lekko uszczypliwym komentarzem Smile

Nazwisko, du?o nazwisk si? liczy, a nie portret


Strategiczne zaparkowanie przy ko?ciele powinno wystarczy?


Blisko siebie

_________________
Marek Ostrowski
Autor strony / Administrator Forum
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Odwiedź stronę autora
subimDołączył: 26 Sie 2007
Posty: 115
Skąd: Knurów

PostWysłany: Sro Paź 17, 2018 11:55 am    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

i taka ta kampania samorz?dowa ... tylko konkurs pi?kno?ci .... i ewentualnie "jestem z Knurowa, mieszkam w Knurowie, chc? dla Knurowa ...."
_________________
- Poruczniku Drebin, czy pan wie, ?e miasto opanowa?y pawiany???
- To chyba wina wyborców.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
BalbinaDołączył: 08 Kwi 2010
Posty: 1608
Skąd: Knurów

PostWysłany: Sro Paź 17, 2018 1:10 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Subim - my?l przewodnia wszystkich Twoich postów jest teraz bardzo a'propos (ta o pawianach) Applause Applause Applause
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
zgredDołączył: 06 Paź 2008
Posty: 128

PostWysłany: Pon Paź 22, 2018 7:22 am    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Kto? co? wie kogo wybrali?my na now? kadencj?? Dontknow
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
BalbinaDołączył: 08 Kwi 2010
Posty: 1608
Skąd: Knurów

PostWysłany: Pon Paź 22, 2018 8:14 am    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

W komisji w liceum wygra? Rams, drugi ?ak
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
subimDołączył: 26 Sie 2007
Posty: 115
Skąd: Knurów

PostWysłany: Pon Paź 22, 2018 9:28 am    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Balbina napisał:
Subim - my?l przewodnia wszystkich Twoich postów jest teraz bardzo a'propos (ta o pawianach) Applause Applause Applause


troch? tak Mr. Green
A ja nie zag?osowa?em bo sie okaza?o, z? przy przeprowadzce si? wymeldowa?em, ale si? na nowym nie zameldowa?em. I w liceum mimo, ze by?y komisje ze starego, i nowego adresu to mnie na li?cie nie by?o.
_________________
- Poruczniku Drebin, czy pan wie, ?e miasto opanowa?y pawiany???
- To chyba wina wyborców.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
tvardy
Moderator


Dołączył: 14 Cze 2006
Posty: 2326
Skąd: Knurów

PostWysłany: Pon Paź 22, 2018 12:14 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

I nasta?a cisza...
Nie mog? si? doliczy? czy co... Brick wall Brick wall Brick wall Brick wall
_________________
Pozdrawiam
-= tvardy =-

Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
waltDołączył: 13 Gru 2006
Posty: 74

PostWysłany: Pon Paź 22, 2018 2:05 pm    Temat postu: wybory Odpowiedz z cytatem

OKW 6: Rams 451, ?ak 87, Dulias 71.
OKW 7: Rams 355, ?ak 88, Dulias 86.
OKW 10: Rams 546, ?ak 128, Dulias 113.
Procentowo w tych 3 obwodach wygl?da to mniej wi?cej tak: Rams 71%, ?ak 15%, Dulias 14%.
_________________
walt
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
DaniradDołączył: 21 Mar 2007
Posty: 1551
Skąd: K N W

PostWysłany: Pon Paź 22, 2018 5:01 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

W sumie widz?c kandydatów i ich zero konkretów to tez obstawi?em p. Ramsa.
Jak by nie by?o swoje zrobi? i za pewne przez nast?pne 4 lata zrobi du?o po?ytecznego do miasta.
Swoj? drog? dlaczego wybieramy prezydenta a nie burmistrza??
Sa w województwie, ?eby nie napisa? ze w PL du?o wi?ksze miejscowo?ci gdzie wybiera sie burmistrza a u nas.... Prezydent
Kto? nad tym panuje?
_________________
========
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
PlumowskiDołączył: 13 Lis 2006
Posty: 1453
Skąd: Knurów

PostWysłany: Pon Paź 22, 2018 5:30 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Danirad napisał:
W sumie widz?c kandydatów i ich zero konkretów to tez obstawi?em p. Ramsa.
Jak by nie by?o swoje zrobi? i za pewne przez nast?pne 4 lata zrobi du?o po?ytecznego do miasta.
Swoj? drog? dlaczego wybieramy prezydenta a nie burmistrza??
Sa w województwie, ?eby nie napisa? ze w PL du?o wi?ksze miejscowo?ci gdzie wybiera sie burmistrza a u nas.... Prezydent
Kto? nad tym panuje?


Bo jest gmin? miejsk??
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gmina_miejska
_________________
Pozdrawiam,
Heniek
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
WilqDołączył: 25 Kwi 2006
Posty: 368
Skąd: Knurów

PostWysłany: Pon Paź 22, 2018 5:41 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Prezydent miasta w Knurowie zosta? ustanowiony wraz z reform? o dwustopniowym podziale administracyjnym w po?owie lat siedemdziesi?tych z uwagi na liczb? ludno?ci przewy?szaj?c? 50.000 mieszka?ców. Obecnie pomimo znacznie ni?szej populacji w mie?cie stan rzeczy zachowa? si? bez zmian.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
DaniradDołączył: 21 Mar 2007
Posty: 1551
Skąd: K N W

PostWysłany: Pon Paź 22, 2018 5:53 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Taki tam se knurow wybiera prezydenta tym czasem
w Miko?owie czy ?ywcu wybieraj? burmistrza😂😂
_________________
========
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Wirtualny KNURÓW Strona Główna -> Samorz?d miejski Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następny
Strona 3 z 6

 
Skocz do:  
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
statystyka